MADDE 1 – TARAFLAR

Unvan: Umut Esen Eğitim Danışmanlık

Adres: Maslak Mah. Bilim Sok. No:5 Kat:19 Sarıyer İstanbul

Telefon: 0212 367 40 50

Mail Adresi: info@umutesen.com

Unvan:

Adres:

Telefon:

Mail Adresi:

(Bilgileri elektronik ortamda doldurduğu kayıt formundaki gibidir.)

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait internet sitesinden elektronik ortamda veya diğer uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla satın alma talebinde bulunduğu işbu Sözleşme’nin 3nci maddesinde nitelikleri ve ücreti belirtilen Satıcı tarafından yerine getirilecek uzaktan eğitim hizmeti ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET VE ÖDEME

3.1. ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) akreditasyonuna sahip Satıcı tarafından Alıcı’ya süre, içerik ve kapsamı umutesen.com üzerinden ilan edilmiş olan ICF onaylı profesyonel koçluk sertifika programı hizmeti (kısaca “Eğitim” olarak anılabilecektir) sunulacaktır.

3.1.1. Eğitimlerin tamamı internet üzerinden online (çevrimiçi) olarak, Satıcı tarafından belirlenecek olan Zoom vb. görüntülü iletişim programlarıyla verilecektir.

3.1.2. Eğitimler grup şeklinde verilecektir.

3.1.3. umutesen.com web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Eğitim’in şart ve koşulları ile ilgili açıklamalar, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası sayılır.

3.1.4. Eğitim tarihi, umutesen.com web sitesinde yayınlandığı gibi olup Umut Esen Akademi’nin ve ICF’in her zaman yayınlanan Eğitim’in tarihlerini, zamanını, eğitmenlerini, süresini, eğitim yöntemini değiştirme ve erteleme hakkı vardır. Duyurulan ders ve programların toplam saat sayısı, ICF tarafından onaylanan kredi değerini ifade eder ve canlı ders saatleri ile kursiyerin ders dışında asenkron olarak yapması öngörülen bireysel portfolyo çalışmalarının toplamına denk gelmektedir.

3.2. İşbu Sözleşme’nin 3.1. maddesinde belirtilen Eğitim’in ücreti umutesen.com sitesinde belirtildiği gibidir.

Kesin kayıt ile derslere katılma ancak ödemenin tamamı tahsil edildikten sonra gerçekleşir. Alıcı, ödemenin tamamını gerçekleştirmedikçe, Satıcı’nın eğitim yükümlülüğü doğmayacaktır. Eğitim ücretinin tamamının en geç dersin başladığı tarihte ödenmemesi halinde, işbu Sözleşme herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın Satıcı tarafından feshedilmiş sayılır ve varsa dersin başlama tarihine kadar yapılan kısmi ödemelerden Madde 4.1’deki cayma kesintileri Alıcı’ya iade edilmez.

3.3. Eğitim sırasında kullanılacak olan tüm ders materyalleri, ders kitapları, sesli ve görüntülü içerikler ile eğitim sonunda verilecek sertifika yalnızca internet üzerinden gönderilir veya erişime açılır. Bunların basılı olarak talep edilmesi ve talebin Satıcı tarafından uygun görülmesi halinde, her materyal ek ücrete tabiidir ve kargo ücreti de Alıcı tarafından ödenir.

MADDE 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. 27.11.2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ‘’ğ’’ bendi ‘’Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ Bakımından tüketicinin “cayma hakkı bulunmadığını” düzenlemektedir. Bu sebeple Eğitim Alan Kurum tarafından verilen hizmet ve ürünlerin Bahse konu Yönetmeliğin 15/ğ maddesi kapsamında olduğunu ve bu sebeple cayma hakkı bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

Cayma durumlarında, Eğitim’in başlangıç tarihine 30 gün kalana kadar (30.gün hariç) gerçekleştiyse yapılan ödemenin %90’ı; cayma, eğitime 30 ila 10 gün kalana kadar (10.gün hariç) gerçekleştiyse, yapılan ödemenin %75’i iade edilir. Son 10 gün içinde yapılan caymalarda ve değişikliklerde hiçbir şekilde ödemenin iadesi yapılmaz.

4.2. Kursiyer, Eğitim tarihinden 1 gün öncesine kadar haber vermek koşuluyla eğitim hakkını başka döneme, başka eğitime veya bir başka kişiye devredebilir. Ancak eğitimlere kabul telefon mülakatı ile olduğundan hak devredilecek kişinin Umut Esen Akademi tarafından devir öncesinde onaylanması gerekmektedir.

4.3. Eğitim’in bir kısmına (örneğin bir modüle veya bir güne) geçerli bir mazeretle katılamayan kursiyer, aynı eğitimin açılacak yeni programlardaki kaçırdığı modüle misafir öğrenci olarak katılabilir.

4.4. Eğitim’in ses veya görüntüsünün kaydedilmesi, diğer kursiyerlerin kişisel bilgi ve görüntülerinin kaydedilmesi ve paylaşılması; eğitimlerin ve erişime açılacak video, kitap vb. materyallerin kopyalanması, üçüncü kişilerle paylaşılması, taklit edilmesi, yayımlanması ve ticari amaçlar için kullanılması kesinlikle yasaktır. Eğitim ve materyallere ilişkin her türlü telif hakkı ICF ve/veya Umut Esen Akademi’ye aittir.

4.5. Eğitim ücretinin ödenmiş olması, Eğitim sonunda verilecek ICF onaylı sertifikalara edinim hakkını garantilemez.

  1. a) İlgili sertifikaları hak edebilmek için:

I- Canlı derslerin tamamına katılmak

II- Kapsamı ve içeriği rehber kılavuzda ve kurum web sayfasında belirtilen portfolyo çalışmalarını eksiksiz ve başarıyla tamamlamak

III- Kapsamı ve içeriği rehber kılavuzda ve kurum web sayfasında koçluk seansı mezuniyet ses kaydını ulaştırmak ve başarılı bulunmak gerekmektedir.

  1. b) II ve III maddelerin teslim ve onay süresiyle ilgili süreç eğitimin ilk dersiyle başlar ve son ders tarihinden 1 yıl sonrasına kadar devam eder. Eğitimin son ders tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde II ve III maddedeki çalışmalarını teslim etmeyen ve/veya başarılı bulunmayan kursiyerler mezuniyet hakkını kaybeder.
  1. c) İlgili süre içinde çalışmalarını gönderen Kursiyer’in çalışmalarının başarılı bulunmaması durumunda belirtilen süre içinde onay için yeni çalışmalar gönderme hakkı vardır.

4.6. Derslerde kaba, küfürlü, ırkçı veya kişisel hakları veya ticari itibarı zedeleyici söz veya davranışlarda bulunan; kurallara uymama konusunda ısrar ederek dersin akışını ve işleyişini sabote eden Kursiyer, eğitmen tarafından ilgili dersten ve/veya eğitim programından Eğitim için ödenen bedel iade edilmeksizin çıkarılabilir.

4.7. Sosyal medya ve tüm iletişim kanallarında kurum, eğitmen ve diğer kursiyerlere yönelik kaba, küfürlü, ırkçı veya kişisel hakları veya ticari itibarı zedeleyici söz veya davranışlarda bulunan Kursiyer, Eğitim için ödenen bedel iade edilmeksizin eğitim programından çıkarılır.

4.8. SATICI, Sözleşme konusu Eğitim’in yerine getirilmesinin imkânsızlaşması nedeniyle Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildireceğini ve 14 günlük süre içinde eğitim ücretini Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 – SÖZLEŞME SÜRESİ

İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda kabul edildiği tarihte kurulur ve Eğitim’in tamamlanması ile kendiliğinden sona erer.

MADDE 6 – GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Taraflar işbu Sözleşme ve Sözleşme konusu Eğitim nedeniyle birbirleri hakkında öğrendikleri hiçbir bilgiyi hiçbir şekilde üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceğini, açıklamada bulunmayacağını, herhangi bir başka suretle bilgi aktarması yapmayacağını beyan ve kabul eder. Tarafların bu yükümlülüğü, Sözleşme’nin sona ermesinden sonra da süresiz olarak devam edecektir.

6.2. Alıcı, işbu Sözleşme’nin imzasından önce KVKK Aydınlatma Metnini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – SON HÜKÜMLER

Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vb. konusunda açık ve anlaşılır bir şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, söz konusu husustaki ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, Eğitim koşullarını detaylıca incelediğini ve kabul ettiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.

İşbu 4 (dört) sayfa ve 7 (yedi) maddeden oluşan Sözleşme, Tarafların tamamen kendi istek ve iradeleri ile elektronik ortamda imzalanmıştır.